Subsemnata Prodan Emilia Teodora, studenta la ASE, in cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si de Mediu, declar pierduta legitimatia de transport. O declar nula.

Author: Pierderi Acte