Subsemnata, Bercea Andrada- Nicoleta, declar pierduta legitimatia de student emisa de catre Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept. O declar nula.

Author: Pierderi Acte