Subsemnata Cicu Elena Maria Anca declar pierdute carnetul de student și legitimația de student emise de Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică. Le declar nule.

Author: Pierderi Acte