Subsemnata Codîrleanu Laura-Mihaela, declar pierdute carnetul și legitimația de student emise în cadrul Facultății de Biotehnologii, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Declar aceste acte nule.

Author: Pierderi Acte